Danh mục sản phẩm
Máy bay cánh bằng

EPP Hummer 3D

700.000 ₫

FMS FLASH 850mm (PNP)

2.900.000 ₫

FX803

425.000 ₫

FX823

600.000 ₫ 520.000 ₫

Kit EPO F3A

760.000 ₫

Kit EPO Su27

460.000 ₫

Kit Racing Boy

460.000 ₫

Tàu lượn phóng tay

90.000 ₫ 69.000 ₫